Privacyverklaring leden Kwaliteitskring Twente


Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

- Voorletters, voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens (bij bedrijfsleden uitsluitend vestigingsadres/correspondentieadres)

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Functie, met eventueel zelf gegeven aanvulling (optioneel)

- Lidmaatschap commissie/bestuur KKT

- Logo’s van bedrijven (optioneel)

- Foto van jezelf t.b.v. website (optioneel) [1]

- Foto’s van evenementen waar KKT als (mede)organisator optreedt

 

KKT verwerkt, buiten een eventuele foto van jezelf, geen bijzondere persoonsgegevens zoals die worden aangemerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom verwerken wij gegevens?

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die jezelf aan ons hebt verstrekt, zodat wij kunnen voldoen aan onze verplichtingen in het kader van je lidmaatschap van KKT, zoals onder andere:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en overige documentatie/aankondigingen

- Uitnodiging voor bijeenkomsten

- Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

KKT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens worden verwijderd binnen twee maanden nadat het lidmaatschap van KKT is beëindigd. Bedrijfsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren na beëindiging van het lidmaatschap van KKT.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KKT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KKT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KKT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kwaliteitskringtwente.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

KKT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KKT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat, te bereiken onder tel.  06 50850360 of e-mail info@kwaliteitskringtwente.nl

 

[1] Een foto behoort tot de categorie “bijzondere persoonsgegevens” omdat hieruit mogelijk het ras van iemand kan worden afgeleid.

Terug

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo