Vereniging


De vereniging Kwaliteits Kring Twente (KKT) opgericht in 1972, telt ruim 160 leden uit verschillende takken van industrie, handel, dienstverlening en overheidsinstellingen.

Statuten KKT

Privacyverklaring leden Kwaliteitskring Twente


Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

- Voorletters, voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens (bij bedrijfsleden uitsluitend vestigingsadres/correspondentieadres)

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Functie, met eventueel zelf gegeven aanvulling (optioneel)

- Lidmaatschap commissie/bestuur KKT

- Logo’s van bedrijven (optioneel)

- Foto van jezelf t.b.v. website (optioneel) [1]

- Foto’s van evenementen waar KKT als (mede)organisator optreedt

 

KKT verwerkt, buiten een eventuele foto van jezelf, geen bijzondere persoonsgegevens zoals die worden aangemerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom verwerken wij gegevens?

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die jezelf aan ons hebt verstrekt, zodat wij kunnen voldoen aan onze verplichtingen in het kader van je lidmaatschap van KKT, zoals onder andere:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en overige documentatie/aankondigingen

- Uitnodiging voor bijeenkomsten

- Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

KKT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens worden verwijderd binnen twee maanden nadat het lidmaatschap van KKT is beëindigd. Bedrijfsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren na beëindiging van het lidmaatschap van KKT.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KKT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KKT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KKT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kwaliteitskringtwente.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

KKT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KKT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat, te bereiken onder tel.  06 50850360 of e-mail info@kwaliteitskringtwente.nl

 

[1] Een foto behoort tot de categorie “bijzondere persoonsgegevens” omdat hieruit mogelijk het ras van iemand kan worden afgeleid.

Agenda

KKT ALV - save-the-date! - 17 september 2024
Algemene Leden Vergadering
n.t.b.

Kennismaken?

Wilt u een keer kennismaken? Kom dan op onze volgende activiteit.

Aanmelden

Verslagen

Vind hier alle verslagen van diverse evenementen

Publicaties

Vind hier onze publicaties

Krul

Logo Stryker EU CDC Venlo
Logo Ubbink B.V.
Logo Voortman Consultancy
Logo Adequaatment
Logo ICP Group
Logo OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Logo Cloudmazing Software
Logo ASSET-CARE maintenance engineers
Logo kijk op kwaliteit
Logo Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Logo DCW
Logo TReNT Glasvezel
Logo Saxion Hogeschool
Logo Coster Consult
Logo 3T BV
Logo Symbol B.V.
Logo Micronit Microtechnologies
Logo Twente Safety Campus
Logo LOGICS B.V.
Logo Icologiq B.V.
Logo ROC van Twente
Logo NTS Norma Hengelo B.V.
Logo ZGT Ziekenhuisgroep Twente
Logo Adviesburo Witteveen
Logo Electromach B.V.
Logo Vernay Europa B.V.
Logo Siers Groep Oldenzaal B.V.
Logo Trioliet B.V.
Logo Minivalve International B.V.
Logo Wouter Witzel EuroValve B.V.
Logo Pentas Moulding B.V.
Logo Asito B.V.
Logo Twentse weg- en waterbouw BV
Logo Qamedo
Logo IPA Bedrijfsmanagement
Logo Fute Ensuring Your Future
Logo ATS Applied Tech Systems B.V.
Logo Twente Quality Centre - TQC
Logo Oranda Krupers