Regiodeal Twente 2019 - Geld beschikbaar voor projecten in Twente


De 11 projecten uit de Regio Deal kort uitgelegd


 

Actielijn 1: Techniek als motor
Industrie 4.0: Innovatieve maakindustrie die inspeelt op economische kansen van smart Industry en oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen

 

 

Advanced Manufacturing Program

Projectinhoud: dit programma draagt bij aan snelle adaptatie van technologieën en transformatie in de maakindustrie, waaronder herontwerp van het productieproces. Het leidende Europese onderzoeksinstituut Fraunhofer Project Center speelt hierin een centrale rol.

 

Beoogd resultaat: meer dan 20 innovatieprojecten / minimaal 30 opleidingstrajecten / meer dan 40 betrokken bedrijven (waarvan minimaal 5 internationaal actief) / betrokkenheid van minimaal 4  (Internationale) kennisinstellingen.

Beoogd effect: groei van het cluster van innovatieve technologische bedrijven en startups / groei en acceleratie van investeringen in de technologische infrastructuur in Oost Nederland.

Partners: Fraunhofer PC, UT, Saxion, Provincie Overijssel. Betrokken bedrijven o.a. IMS, Elect, Wadinko, ITM, VDL ETG, Brinks, ETC Solar, Cool Technologies.
 


 

TopFit CitizenLab Oost

Projectinhoud: in dit programma onderzoeken groepen burgers en patiënten samen met zorgpartners de bijdrage van technologische innovaties aan de gezondheid en leefstijl in een Citizenlab.

Beoogd resultaat: ontwikkeling van 3 thematische clusters en 3 citizenlabs / organisatie data-huishouding / ontwikkelen en verzorgen trainingen aan personeel.

Beoogd effect: verbeteren van de gezondheid met behulp van medische technologie en de betrokkenheid van een grote groep burgers en ontwikkelen van benodigde competenties voor werken in de zorg.

Partners: Insights Zorg, Kokkeler Innovation, UT, Vitaal Twente, Demcon, RRD, Saxion, ROC, provincie Overijssel.
 

 

 

 

PDEng voor Digitale Transformatie en Advanced Manufacturing

Projectinhoud: in dit programma gaat het om het opleiden en inzetten van technologische ontwerpers die bedrijven helpen bij het creëren van technische oplossingen voor producten, processen en systemen.

Beoogd resultaat: het opleiden van 15 PDEng professionals binnen de clusters digitale transformatie en advanced manufacturing.

Beoogd effect: een extra kennisimpuls en versterkte concurrentiepositie van het regionale hightech bedrijfsleven.

Partners: UT, Saxion.
 

 

 

 

Actielijn 2: Arbeidsmarkt en talent
Vitale, toekomstbestendige arbeidsmarkt met focus op kansrijke sectoren zoals
logistiek en maakindustrie

 

 

Twents Fonds voor Vakmanschap

Projectinhoud: dit project richt zich op een ‘leven lang ontwikkelen’ voor zowel werkende als werkloze vakmensen (t/m MBO 4 niveau) die een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt.

Beoogd resultaat: 6.000 trajecten voor om- en bijscholing.

Beoogd effect: verbetering carrièrekansen in Twente / betere aansluiting vraag en aanbod arbeidsmarkt.

Partners: ROC, provincie Overijssel, Leerwerk loket, gemeente Enschede, Regio Twente, Loopbaanstation, Radar Advies, Ondernemend Twente.

 

 

 

Skills Twente

Projectinhoud: dit project richt zich op de oprichting van Houses of Skills waarmee partijen uit de regio de mismatch tussen vraag en aanbod aanpakken in branches waar sprake is van krapte.

 

Beoogd resultaat: opzet van Twents Huis voor Logistiek en Twents Huis voor Techniek, Bouw en Infra / meer dan 1.000 trajecten per jaar.

Beoogd effect: verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt en voldoende geschoolde vakmensen.

Partners: Port of Twente, provincie Overijssel, gemeente Almelo, Werkplein Twente, ROC, Saxion, Leerwerk Loket, Randstad, Kleissen, Voortman Steel, Ter Steege Vastgoed, REMO West Twente, Bouwgilde Vakacademy, gemeente Rijssen/Holten.
 

 

 

 

Talent halen, opleiden en houden

Projectinhoud: dit project richt zich op het aantrekken van (internationaal) talent en pionierende ondernemers via stages, afstuderen, het verstrekken van beurzen, het beter benutten van het alumni-netwerk en een uitstekende verbinding leggen met het regionale bedrijfsleven.

Beoogd resultaat: 5 business communities (incl. 3 labs- of onderzoeksfaciliteiten) / jaarlijks stijgend aantal studenten en bedrijven binden aan Twente / functionerend alumninetwerk / kennismakingsevents tussen technische studenten en bedrijven uit de regio.

Beoogd effect: een aantrekkelijke regio voor talent en pionierende ondernemers gericht op beschikbaarheid van banen en personeel.

Partners: Saxion, UT, provincie Overijssel, LIFE, Concetto Development, NDIX, Trimm, Odin, Sigmax, gemeente Enschede, WTC, Twente Branding, Regio Twente, Novel-T, Oost NL.
 

 

 

Leonardo

Projectinhoud: dit project richt zich op de oprichting van een nevenvestiging van de Twentse bacheloropleiding Mechanical Engineering in Amsterdam. Waarbij hooggekwalificeerde ingenieurs aan de regio Twente worden gebonden door ze een deel van de studietijd in Twente te laten doorbrengen.

Beoogd resultaat: nevenvestiging van de bacheloropleiding Mechanical Engineering in Amsterdam.

Beoogd effect: vergroten concurrentiekracht en innoverend vermogen van Nederland en Twente / betere match tussen arbeidspotentieel Amsterdam en marktvraag Twente.

Partners: UT.
 

 

 

 

Actielijn 3: Bereikbaarheid en vestigingsklimaat
Aantrekkelijke werkomgeving en communities voor start ups en (internationale) bedrijvigheid

 

 

Gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid topwerklocaties

Projectinhoud: dit project richt zich op het bieden van een openbare ruimte die open innovatie en interactie stimuleert door het (revolverend) transformeren en verduurzamen van incourant vastgoed en het ontwikkelen van nieuw vastgoed op de locaties Kennispark - Enschede, TecBase Twente - Enschede, High Tech System Park – Hengelo en XL-Business Park - Almelo. Verbetering van de bereikbaarheid van en tussen de locaties via slimme mobiliteitstoepassingen. Inhoudelijke programmering topwerklocaties en samenwerking met bedrijven.

Beoogd resultaat: realiseren iconisch vastgoed en (gedeelde) voorzieningen / uitbreiding en verduurzaming regionale laad- en losfaciliteiten / Smart Mobility oplossingen.

Beoogd effect: stimuleren open innovatie en nieuwe bedrijvigheid door middel van fysieke nabijheid van toplocaties.

Partners: Kennispark Twente, TecBase Twente, ADT, XL Park, Port of Twente, HTSP/Thales, Provincie Overijssel, Saxion.
 

 

 

 

 

Creatieve broedplaatsen

Projectinhoud: dit project richt zich op het ontwikkelen van een programma voor de ondersteuning van broedplaatsen ten behoeve van talentontwikkeling.

Beoogd resultaat: het mogelijk maken van 10 creatieve broedplaatsen / programma’s ontwikkelen op voor Twente relevantie thema’s, zoals Game cultuur en Maak cultuur.

Beoogd effect: een creatieve aantrekkelijke regio voor talent en bedrijvigheid, wat zorgt voor innovatie en groei van werkgelegenheid.

Partners: gemeente Enschede, Concordia, Tetem, Saxion, Oyfo, gemeente Hengelo, Presentmedia, Trimm, provincie Overijssel.

 

 

 

 

Actielijn 4: Circulaire economie
Twentse maakindustrie aan de basis van recycling in icoonproject Dutch Circular Textile Valley

 

 

Circulaire textiel door chemische en mechanische recycling

Projectinhoud: dit project richt zich op de ontwikkeling van een circulaire textielketen waarmee de milieu-impact van textielrecycling wordt verminderd.

Beoogd resultaat: honderden extra arbeidsplaatsen / verdubbeling inzameling textiel / hoogwaardig hergebruik van textielafval.

Beoogd effect: verduurzaming regio / verbeteren kennispositie Twente / groei werkgelegenheid (inclusief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Partners: Twente Milieu, BMA Techne, Alcon Advies, Saxion, Oost NL, Frankhuis, Enschede Textielstad, Kringloopbedrijf het Goed, Kringloopbedrijf de Beurs, provincie Overijssel.
 

 

 

Mineral Valley Twente

Projectinhoud: dit project richt zich op samenwerking om te komen tot een gezonde, vruchtbare bodem en zo bij te dragen aan een circulaire en klimaat neutrale samenleving.

Beoogd resultaat: opzetten 17 proeftuinen / Toekomstvisie Landbouw in 2030 / vanaf 2025 twee-derde van eiwitimport voor veevoer vervangen door regionale producten / in 2040 sluitende regionale voedselproductieketen in melkveehouderij / nieuwe kennis over bodem en meststoffen.

Beoogd effect: landbouw circulair maken en een bijdrage leveren aan de oplossing van het energie- en klimaatvraagstuk / bijdrage aan werkgelegenheid.

Partners: Marb Consultancey, gemeente Hof van Twente, LTO, UT, For Farmers, Twence, Groene Kennispoort Twente, Waterschap Vechtstromen, Wageningen Universiteit, Zone College, Robor Bentelo, ITC, provincie Overijssel.
 

 

 

 

 

 

 

Wat is het verband met de Agenda voor Twente?

 

Binnen het programma van de regiodeal zijn elf projecten benoemd waar Twente de komende tijd de schouders onder zet. De projecten zijn geclusterd binnen vier actielijnen, gebaseerd op het investeringsagenda Agenda voor Twente (2018-2022). De Agenda voor Twente is op initiatief van de veertien Twentse gemeenten ontwikkeld. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de Twente Board en hun partners in het bedrijfsleven, van kennis- en onderwijsinstelling en van de samenwerkende overheden. Het is een Agenda om gezamenlijk te investeren in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. De Regio Deal geeft een impuls aan de uitvoering van een aantal onderdelen van de Agenda voor Twente.

 

Projecten Agenda voor Twente


Met de Agenda voor Twente wordt vanuit een 4 O-samenwerking (Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid) ingezet op sterke projecten en uitdagingen die de vier actielijnen overstijgen. Hierbij worden de krachten gebundeld voor een technologische, innovatieve en sterke regio. Via de Agenda voor Twente wordt niet alleen een financiële bijdrage geleverd, maar wordt ook verbonden, versneld, denkkracht gecreëerd en geadviseerd.

 

In 2018 zijn in het kader van de Agenda voor Twente vier projecten goedgekeurd. Dit zijn Talent IT, Twents Huis voor de Logistiek, Mineral Valley Twente en Twents Fonds voor Vakmanschap. In 2019 zijn er drie projecten in aanvraag, die ook onderdeel zijn van de Regio Deal Twente. Dit zijn de projecten TopFit CitizenLab Oost, Circulaire Textiel en Alumni Communities. Nieuwe projecten en initiatieven kunnen gedurende de gehele looptijd van het investeringsprogramma Agenda voor Twente worden ingediend.

 

Mocht er een idee of initiatief ontstaan die u zou willen aandragen, kunt u een quickscan doen om te bekijken of een project past binnen één van de actielijnen. Dit kan via: https://www.agendavoortwente.nl/indienen-project/. Tevens kunt u bekijken of u kunt aansluiten bij een innovatietafel die per actielijn wordt georganiseerd. Aan deze innovatietafels kunnen initiatiefnemers uit de 4O’s deelnemen.

 

Terug

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo