Algemene Leveringsvoorwaarden Commissie Opleidingen KKT


E-mail cursusbureau: info@kwaliteitskringtwente.nl

 

1.     Geheimhouding
De opdrachtgever zal aan Commissie Opleidingen van de KKT alle informatie verschaffen die noodzakelijk is voor een goede samenwerking. Alle informatie welke in het kader van de opdracht aan Commissie Opleidingen van de KKT verschaft wordt, zal als strikt confidentieel beschouwd worden. Indien opdrachtgever dat wenst kan met deCommissie Opleidingen van de KKT, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden een aanvullende NDA (Non Disclosure Agreement) overeenkomen.

2.     Werktijden
De werktijden bij de opdrachtgever zullen door Commissie Opleidingen van de KKTworden aangehouden zoals voorafovereengekomen. Werkzaamheden buiten de afgesproken werktijden zullen alleen in afstemming met de opdrachtgever plaatsvinden.

3.     Het begrip dagdelen
Indien de opdracht van opdrachtgever is overeengekomen in dagdelen, dan wordt als dagdeel uitgegaan van een halve dag (4 uur), uitgevoerd bij de opdrachtgever of een andere plaats door de opdrachtgever aangeduid. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorbereidingstijd en verplaatsingstijd, echter ervoor zorgend dat de effectieve prestatie steeds minimaal 3,5 uur bedraagt.

4.     Aanvang en duur van de opdracht
De opdracht zal aanvangen op de met de opdrachtgever overeengekomen datum zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomst en zal eindigen op een in de samenwerkingsovereenkomst vastgestelde datum.

5.     Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan het buiten de eigen invloed om niet naar behoren kunnen nakomen van de verplichtingen zoals is vastgesteld in de overeenkomst. Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

6.     Bepaling van de kilometervergoeding
Naast het tarief voor de geleverde prestaties, wordt tevens een kilometervergoeding aangerekend voor de reisafstand. Voor de berekening van deze kilometervergoeding wordt uitgegaan van de afstand tussen het adres van de medewerker van de Commissie Opleidingen van de KKT en de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd.

7.     Facturering en betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij in de offerte anders is overeengekomen.

8.     Geldigheid offerte
Een aangeboden offerte is vanaf de dagtekening gerekend een maand geldig.

9.     Eigendomsrecht
Alle rechten met betrekking tot trainingen van de KKT berusten bij de KKT tenzij anders bepaald.

10.   Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 

Datum: 21 november 2013, v.1.0.

Agenda

Er zijn nog geen activiteiten gepland!

Kennismaken?

Wilt u een keer kennismaken? Kom dan op onze volgende activiteit.
 

Aanmelden

Verslagen

Vind hier alle verslagen van diverse evenementen

Publicaties

Vind hier onze publicaties

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo